طراحی کاتالوگ رضا اسمی در شرکت تبلیغاتی نارونی

مشتری: رضا اسمی

دسته بندی: طراحی کاتالوگ – طراحی گرافیک

تاریخ: ۱۳۹۶

کاتالوگ رضا اسمی

این کاتالوگ در تیراژ اولیه ده هزار نسخه به همراه خدمات جانبی چاپی مناسب تحویل کارفرما داده شده است