طراحی کاتالوگ شرکت پیروز در شرکت تبلیغاتی نارونی

مشتری: شرکت پیروز

دسته بندی: طراحی کاتالوگ – طراحی گرافیک

تاریخ: ۱۳۹۶

کاتالوگ شرکت پیروز

این کاتالوگ در تیراژ اولیه ده هزار نسخه به همراه خدمات جانبی چاپی مناسب تحویل کارفرما داده شده است