طراحی کاتالوگ شرکت شیشه ایمنی شرق در شرکت تبلیغاتی نارونی

مشتری: شرکت شیشه ایمنی شرق

دسته بندی: طراحی کاتالوگ – طراحی گرافیک

تاریخ: ۱۳۹۶

کاتالوگ شرکت شیشه ایمنی شرق

این کاتالوگ در تیراژ اولیه ده هزار نسخه به همراه خدمات جانبی چاپی مناسب تحویل کارفرما داده شده است