طراحی کاتالوگ زعفران پرسیکو در شرکت تبلیغاتی نارونی

مشتری:  زعفران پرسیکو

دسته بندی: طراحی کاتالوگ – طراحی گرافیک

تاریخ: ۱۳۹۶

کاتالوگ زعفران پرسیکو

این کاتالوگ در تیراژ اولیه ده هزار نسخه به همراه خدمات جانبی چاپی مناسب تحویل کارفرما داده شده است