مشتری: نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی

تاریخ: ۱۳۹۳

ویدیو دومین همایش ملی صادرات خدمات فنی مهندسی ایران

ویدیو دومین همایش ملی صادرات خدمات فنی مهندسی ایران به سفارش نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی