طراحی آرم همبرگر سالم و طبیعی آزند

مشتری: همبرگر آژند
دسته بندی: آرم _ لوگو _ بسته بندی

توضیحات: طراحی آرم و لوگو همبرگر آژند براساس اصول متداول و مبنای هنری صنعت غذا طراحی شده است و سعی شده تا با ترکیب بندی ساده و گویا در بهترین حالت ، خوانایی کافی را داشته باشد.

این محصول که به تازگی وارد بازار شده نیازمند طراحی بسته بندی و طراحی لوگو اختصاصی داشت و طراحی بسته آن نیز با در نظر گرفتن رنگ سازمان این مجموعه انجام گردید.

98