اوراق اداری شرکت پرین بتن

مشتری: کارخانه پرین بتن

دسته بندی: اوراق ادرای

تاریخ: ۱۳۹۶

شرکت تبلیغاتی نارونی به عنوان یک شرکت معتبر هموراه مورد اعتماد شرکت های بزرگ تجاری بوده است. یکی از این شرکت ها کارخانه بزرگ پرین بتن امود می باشد که در سالیان متوالی امور طراحی گرافیکی و تبلیغاتی این شرکت توسط شرکت تبلیغاتی نارونی انجام گرفته است. در این جا نمونه طراحی شده ست اداری این شرکت را مشاهده می کنید.

آرم و ست اداری پرین بتن