طراحی کاتالوگ خوافی در شرکت تبلیغاتی نارونی

مشتری: شرکت خوافی

دسته بندی: طراحی کاتالوگ – طراحی گرافیک

تاریخ: ۱۳۹۶

کاتالوگ خوافی

این کاتالوگ در تیراژ اولیه ده هزار نسخه به همراه خدمات جانبی چاپی مناسب تحویل کارفرما داده شده است