طراحی کاتالوگ برنا صنعت در شرکت تبلیغاتی نارونی

مشتری: شرکت برنا صنعت

دسته بندی: طراحی کاتالوگ – طراحی گرافیک

تاریخ: ۱۳۹۶

کاتالوگ برنا صنعت

این کاتالوگ در تیراژ اولیه ده هزار نسخه به همراه خدمات جانبی چاپی مناسب تحویل کارفرما داده شده است