مشتری: وزارت کار و امور اجتماعی

دسته بندی: ویدئو تبلیغاتی/ آگهی تلویزیونی / تیزر تبلیغات تلویزیونی

تاریخ: ۱۳۸۴

ویدئوی تبلیغاتی آموزشی معاونتت ایمنی وزارت کار

این فیلم  به سفارش معاونت ایمنی وزارت کار و امور اجتماعی ساخته شده است.

عکس